Το Erasmus+ έργο Dialogic Minds:
Μεταφέροντας τις Διαλογικές Συναντήσεις & Συζητήσεις στην ψυχική υγεία σε όλη την Ευρώπη
(2020-1-ES01-KA204-083054)

Ενισχύουμε την κοινωνική
ένταξη των ενηλίκων ληπτών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Το έργο Dialogic Minds Project είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως κύρια προτεραιότητα την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ενηλίκων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την υλοποίηση μιας  πιτυχημένης Εκπαιδευτικής Δράσης: τις Διαλογικές Συναντήσεις & Συζητήσεις (ΔΣΣ).

Σε μελέτες έχει φανεί ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψυχικών ασθενειών και του κοινωνικού αποκλεισμού: σε γειτονιές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου βρέθηκε ότι υπάρχει υψηλότερη συχνότητα σχιζοφρένειας και άλλων ψυχώσεων απ’ ότι σε άλλες κοντινές γειτονιές υψηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (Tizó et al., 2009).

Εκτός από σημαντική για τα άτομα, η καλή ψυχική υγεία είναι σημαντική για την κοινωνία, καθώς τα θέματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν την οικονομική απόδοση των ατόμων, ενώ μπορούν επίσης να επιβαρύνουν τα εκπαιδευτικά αλλά και τα δικαστικά συστήματα των χωρών.

Η δράση του έργου κινείται γύρω από την ανάγνωση και τον προβληματισμό πάνω σε έργα κλασικής, παγκόσμιας λογοτεχνίας και την καθιέρωση ενός ισότιμου διαλόγου πάνω σε αυτά, προωθώντας αξίες όπως η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλεγγύη.Τα έργα αυτά έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν βελτίωση της συντελεστικής μάθησης, ενώ προωθούν την αλληλεγγύη και την κριτική σκέψη μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Βελτιώνοντας και επεκτείνοντας τις ευκαιρίες μάθησης υψηλής ποιότητας, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες ή χαμηλή κατάρτιση, επηρεάζονται θετικά οι δεξιότητες αλφαβητισμού και οι βασικές δεξιότητες των τους ενώ επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία να εξετάσουν κριτικά την πορεία της ζωής τους και τις μελλοντικές προσδοκίες τους.

Image

ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ (ΔΣΣ)

Στόχοι του έργου

Η έννοια της ψυχικής υγείας έχει προχωρήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η καλή ψυχική υγεία σχετίζεται άμεσα με την πνευματική και ψυχολογική ευεξία. Τα τελευταία χρόνια, διαφορετικοί κλάδοι όπως η εκπαίδευση έχουν ενσωματωθεί σε αυτήν την έννοια.

Στην πραγματικότητα, το Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία (MHAP) 2013 – 2020 αναφέρει τη σημασία της παροχής «ολοκληρωμένων, ενσωματωμένων και ανταποκρινόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής περίθαλψης σε κοινωνικά περιβάλλοντα που βασίζονται στην κοινότητα» και την ανάγκη να βασίζονται οι στρατηγικές και οι παρεμβάσεις σε επιστημονικά στοιχεία. Ο αντίκτυπος που έχουν οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι εμφανής στη βελτίωση των μελλοντικών προσδοκιών των συμμετεχόντων, στη συμβολή τους στην κοινωνική ένταξη και στην πιο ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Τα σπουδαία αποτελέσματα που υπήρξαν στους συμμετεχόντες στη Βαρκελώνη όταν έγιναν παρόμοιες εκπαιδευτικές δράσεις, επισήμαναν την ευκαιρία να μεταφερθεί αυτή η δραστηριότητα και τα οφέλη της σε άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη.

Κοινωνική ένταξη

Ο κύριος στόχος είναι η κοινωνική ένταξη των ενήλικων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Βασικός στόχος επίσης, του εκπαιδευτικού προγράμματος MOOC είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες και εθελοντές να μπορούν να πραγματοποιούν Διαλογικές Συναντήσεις και Συζητήσεις στον χώρο της ψυχικής υγείας.

Η συμμετοχή σε Διαλογικές Συναντήσεις και Συζητήσεις σαν συμμετοχική διαδικασία και στην Εθνική Ομάδα Συντονισμού θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Βελτίωση

Στόχος μας είναι η βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα κέντρα ψυχικής υγείας. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως με τις Διαλογικές Συναντήσεις και Συζητήσεις στο παραδοτέο 1.

Οι νοσηλευτές, το προσωπικό και οι εθελοντές από τη Βαρκελώνη που το εφαρμόζουν ανέφεραν ότι οι συμμετέχοντες έχουν βελτιωμένη συγκέντρωση, περισσότερο αυτοέλεγχο, αυξημένη αυτοπεποίθηση και προσδοκίες από τον εαυτό τους, περισσότερο σεβασμό και καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.

Υποστηρικτικό εργαλείο

Προσφέρουμε ένα εργαλείο για την υποστήριξη της διαδικασίας της βελτίωσης της ψυχικής υγείας και την προώθηση της πρόσβασης και της μετάβασης σε περαιτέρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως με τις δραστηριότητες στα παραδοτέα 1 και 2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MOOC θα είναι ένα εργαλείο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας από άλλους οργανισμούς, αυξάνοντας τον αριθμό των ειδικευμένων επαγγελματιών που είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη δραστηριότητα.

Αξιολόγηση

Θέλουμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των Διαλογικών Συναντήσεων & Συζητήσεων στους συμμετέχοντες, λαμβάνοντας στοιχεία που θα ενθάρρυναν άλλα κέντρα να εκτελέσουν τη δράση. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στις μελέτες περιπτώσεων και  στη δημοσίευση επιστημονικου άρθρου.

Εκπαίδευση

Θα εκπαιδεύσουμε επαγγελματίες και εθελοντές να λειτουργούν ως συντονιστές Διαλογικών Συναντήσεων & Συζητήσεων με λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω των παραδοτέων και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για το προσωπικό των οργανισμών-εταίρων.

Ενημέρωση

Το έργο μας θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη σημασία της συμπερίληψης των Επιτυχημένων Εκπαιδευτικών Δράσεων, όπως είναι οι Διαλογικές Συναντήσεις & Συζητήσεις, για την υποστήριξη της  ψυχικής υγείας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Παραδοτέα του έργου

Μελέτες περιπτώσεων και επιστημονικό άρθρο DialogicMinds

Θα εκπονήσουμε 4 μελέτες περιπτώσεων, μία για κάθε χώρα εταίρο που θα εφαρμόσει τις Διαλογικές Συναντήσεις & Συζητήσεις (ΔΣΣ) και ένα επιστημονικό άρθρο που θα αναφέρεται στην Επιτυχημένη Εκπαιδευτική Δράση των Διαλογικών Συναντήσεων & Συζητήσεων. Οι Διαλογικές Συναντήσεις & Συζητήσεις ερευνήθηκαν από το πρόγραμμα  INCLUDE-ED και βασίζονται στην επιτυχημένη εμπειρία του οργανισμού Agora που είχε εφαρμόσει τις ΔΣΣ σε ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας και σε ένα Κέντρο Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βαρκελώνη.

Τον Σεπτέμβριο ο οργανισμός Agora θα οργανώσει την Εκπαιδευτική Δράση 1, η οποία περιλαμβάνει πρόγραμμα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σε αυτήν τη δράση θα συμμετάσχουν 4 τοπικοί συμμετέχοντες και 6 διεθνείς συμμετέχοντες, 1 μέλος του προσωπικού των συνεργαζόμενων οργανώσεων και 1 εθελοντής ή χρήστης ψυχικής υγείας (όπου είναι δυνατόν, αν όχι 2 μέλη του προσωπικού θα συμμετάσχουν).

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εκπαιδευτούν τα μέλη του προσωπικού και οι εθελοντές ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις ΔΣΣ στο παραδοτέο 1. Η δράση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά λόγω της πανδημίας. Επιπλέον, ο οργανισμός Agora μαζί με τον οργανισμό Drawing to health και με τη συνεργασία όλων των εταίρων θα παρουσιάσει ένα επιστημονικό άρθρο και το οποίο θα ακολουθεί την Επικοινωνιακή Μεθοδολογία.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
MOOC Dialogic Minds

Ο κύριος σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος MOOC είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες και εθελοντές ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ΔΣΣ στον χώρο της ψυχικής υγείας. Αυτό το διαδικτυακό μάθημα θα διαρκέσει περίπου 15 με 20 ώρες και θα είναι ανοιχτό για έναν μήνα.

Τουλάχιστον 10 άτομα σε κάθε χώρα πρόκεται να εκπιαδευτούν. Η ομάδα-στόχος αυτού του μαθήματος MOOC είναι επαγγελματίες και εθελοντές στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ψυχικής υγείας, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή των ΔΣΣ στην ψυχική υγεία. Το μάθημα θα χωριστεί σε μέρη: η θεωρία (μεθοδολογία), ο οδηγός για το πώς να εφαρμόζει κανείς ΔΣΣ στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η περίληψη με τον αντίκτυπο της ΔΣΣ στους συμμετέχοντες με προβλήματα ψυχικής υγείας, η αξιολόγηση, ενώ επίσης, στο τέλος κάθε συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να παραδώσει μια τελική εργασία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαδραστικό (με δραστηριότητες και ένα ερωτηματολόγιο) και ο στόχος είναι να τραβήξει την προσοχή των εκπαιδευόμενων. 

Τελευταία νέα